Ayrımcılık, Eşitlik ve İnsan Hakları Politikası

AYRIMCILIK, EŞİTLİK VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

 

ARKA PLAN

 

İnsan hakları; cinsiyet, ulus veya etnik köken, din, dil, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engel durumu veya başka herhangi bir statü gözetmeksizin tüm insanların sahip olduğu haklardır. Bu haklar hem ulusal yasalarla hem de uluslararası bildirge ve sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Türkiye’de ayrımcılık T.C. Anayasa ile yasaklanmaktadır. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise uluslararası bir çerçeve sunmaktadır. İş yerinde ayrımcılığın önlenmesi insan haklarının kurum kültürü haline gelmesi ILO İnsana Yakışır İş Prensibinin gerçekleştirilmesi için önemlidir.

 

AMAÇ

 

NHUMAN İnsan Hakları Politikası iş yerinde eşitlikçi ve insan haklarına uygun bir çalışma ortamı oluşturulması ve çalışmalarını bu çerçeve dahilinde yürütebilmesi için rehber olarak hazırlanmıştır.  

 

PRENSİPLER

 

 • NHUMAN BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve BM İş Dünyası Ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri’ni benimser, tüm çalışmalarında uygular.
 • Cinsiyetler arası eşitlik yaklaşımında ILO ilgili beyanname ve sözleşmelerini rehber kabul eder.
 • T.C. Anayasası’nın 10. maddesine ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3. maddesine uygun hareket eder ve tüm çalışmalarını bu yasalara uygun olarak planlar.
 • İş yerinde her türlü din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, politik düşünce, milli veya sosyal menşe, engel ve yaş ayrımcılığına karşıdır ve iş yerinde bu tür tutumlara izin vermez. Çalışanlarının bu tür bir ayrımcılığa neden olabilecek her türlü eylem ve söyleminde gerekli değerlendirmeleri yapar.
 • Kadın çalışanların iş yerindeki tüm pozisyonlarda yer almasını sağlar ve bu eşitliğin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır. 
 • İş yaşam dengesinin sağlanması, aile içindeki iş yükünün kadın ve erkekler arasında eşit paylaşılmasının için doğum, bakım gibi konularda kadın ve erkek çalışanlara dengeli haklar tanır. Aile içindeki kadın ve erkek eşitliğini destekler.  
 • Doğum sonrasında kadın çalışanların işe dönüşlerinin desteklenmesi ve kariyer gelişimlerindeki olası kayıpların önüne geçilmesi için önlemler alınır. 
 • NHUMAN yetkinliğe dayalı adil bir ücret politikasına sahiptir.
 • İşe alma, iş ilişkileri, performans değerlendirme, eğitim ve terfi gibi tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında adil ve standart bir süreç yürütür.  
 • Ayrımcılık, Eşitlik ve İnsan Hakları Politikası tüm pozisyonlar için geçerlidir. 
 • NHUMAN iş birliği yaptığı kurumlara Ayrımcılık, Eşitlik ve İnsan Hakları Politikasını açıkça dile getirir. İnsan haklarına zarar veren eylem, söylem ve kampanyalarda yer alan kişi ve kurumlarda hizmet almaz, böyle kurumlara hizmet vermez. 
 • NHUMAN Ayrımcılık, Eşitlik ve İnsan Hakları Politikası’nı işe ilk girişten itibaren çalışanlarına bildirir. Eşitlik ve insan haklarını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek için çalışanlarına standart bir oryantasyon programı uygular.
 • Ayrımcılık ve insan haklarının ihlaline yönelik herhangi bir şüphe ve başvuruda değerlendirme kurulu inceleme başlatır.
 • Çalışanlarının ayrımcılık, eşitlik ve insan hakları konularında bilgi düzeylerini artırıcı çalışmalar yapar.
 • NHUMAN çalışanları bir başka ekip üyesine veya iş birliği yapılan kişilere ayrımcılık uygulamaz, uygulanmasını teşvik etmez veya uygulandığını fark ettiği bir çalışmada yer almaz.
 • Belirli aralıklarla çalışanların eşitlik ve insan hakları hakkındaki düşüncelerinin belirlendiği anket çalışmaları düzenler.
  Referanslar