Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


 

ARKA PLAN 

Sürdürülebilirlik çevre, kişi, kurum ve toplumların uyum ve refah içinde var olabilmesini sağlayan bir prensiptir. BM bu konuda 2015 yılında 17 başlıktan oluşan Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’nı hazırlamıştır ve evrensel eylem çağrısında bulunmuştur. Bu amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak hedeflerini içermektedir. İş dünyasında bu amaçlara uygun düzenlemeler hem çalışanlara ve kurumlara hem topluma hem de çevreye katkı sağlamaktadır.

AMAÇ

NHUMAN Sürdürülebilirlik Politikası BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kurum çalışmalarının verimli, faydalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanması amacıyla oluşturulmuştur.

 

PRENSİPLER

 

 • NHUMAN BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimser ve çalışmalarında uygular. 
 • NHUMAN kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının kurum kültürü haline gelmesi için çalışmalar yürütür.
 • Tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar olmak üzere üç yönden ele alır. İnsan hakları çerçevesinde oluşturulmuş ekonomik modelleri benimser. Çevreye en az zararı olan ve topluma fayda sağlayan çalışmalar planlar.
 • Çalışmalarının bilim temelli olmasına ve birikimli olarak ilerlemesine önem verir. Çalışmalarında güvenilirlik, uluslararası geçerlilik ve yenilik temel ilkelerdir.
 • Tüm iş süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ön planda tutar. Hem NHUMAN içinde hem de iş dünyasında var olan İSG sisteminin gelişmesi için çalışmalar yürütür. Özellikle psikososyal riskler konusunun İSG standartlarının bir parçası haline gelmesi için çabalar.
 • NHUMAN etkin kurumsal yönetim anlayışına sahiptir. Bütçe yönetimi, verimlilik gibi konularda isabetli planlar yapar. Hem kurum için hem çalışanlar için en verimli olan çalışma modelini tasarlamak için çalışmalar yürütür.
 • Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmeyi, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için uygulamalar geliştirir.
 • NHUMAN çalışanlarının isteklerini önemser; yetenek ve yatkınlıklarını yakından inceler. Çalışanla ortak karar alınarak pozisyonlar ve görevler değişebilir.
 • Ayrımcılık, şiddet, mobbing, taciz gibi insan haklarına aykırı ve suç olan konularda sıfır toleransla hareket eder. Bunu bir kurum kültürü olması için politikalar geliştirir. İzlemini yapar.
 • İş ortamında kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlaması ve kadın istihdamını artırılması için ek çalışmalar yapar. Toplumsal gelişim bu konudaki çalışmalara katkı sunar.
 • Çeşitliliğe önem verir. Tüm paydaşların ve çalışanlarının dinsel, yapısal veya kültürel farklılıklarına değer verir.
 • Yolsuzluk, rüşvet ve kayırmacılık karşıdır ve bu konudaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkeler uygun hareket eder. 
  Referanslar